Spring Mario Armitano
Bronze on marble base    H 39" x W 16" x L 20"